From our play REDRUM

Chirag Mahajan, Lokesh Sood, Arushi Singh & Sheeba Shah

Lokesh Sood & Sapna Shahani

Psyman Ochen & Sheeba Shah
Psyman Ochen & Sheeba Shah

Chirag Mahajan

Sapna Shahani

Psyman Ochen

Sheeba Shah & Psyman Ochen

Chirag Mahajan & Sapna Shahani

Sapna Shahani & Psyman Ochen

Psyman Ochen & Sheeba Shah

Sapna Shahani, Chirag Mahajan & Arushi Singh

Sapna Shahani

Lokesh Sood

Arushi Singh & Sheeba Shah

Sapna Shahani

'Mystery Moll'